Menu Close

Întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar

Începând cu data de 9 mai 2015, a intrat în vigoare Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Prevederile legii se aplică pentru categoriile de contribuabili:
– persoane fizice autorizate;
– întreprinderi individuale;
– întreprinderi familiale;
– liber profesioniști;
– persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent;
– asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică.

1. Plafoanele de încasări și plăți între persoanele menționate mai sus.
Operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoanele menționate mai sus de la/către oricare din aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, cu următoarele excepții:
a) încasări de la categoriile de persoane de mai sus în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la categoriile de persoane de mai sus, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
c) plăți către categoriile de persoane de mai sus în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
d) plăți către magazinele de tip cash and carry (Metro, Selgros), în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
e) plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Sunt interzise încasările și plățile fragmentate în numerar de la beneficiari/furnizori pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

Exemple: dacă emiteți o factură de 12.000 lei, puteți încasa cu numerar 5.000 lei, diferența încasându-se cu instrumente bancare; dacă returnați marfa facturată de 14.000 lei pentru sumele restituite se pot încasa cu numerar 5.000 lei, diferența încasându-se cu instrumente bancare.

2. Operaţiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele menționate mai sus, de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Sunt interzise încasările fragmentate de la o persoană, pentru operaţiunile de încasări în numerar prevăzute mai sus, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei.

În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar. Prin excepţie, în cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită.

Exemple: dacă încasați 11.000 lei de la o persoană fizică pentru mărfurile vândute, puteți încasa cu numerar 5.000 lei, diferența încasându-se cu instrumente bancare; dacă asociatul/administratorul dorește să împrumute societatea cu o sumă mai mare de 10.000 lei, se pot încasa 5.000 lei cu numerar, diferența încasându-se cu instrumente bancare.

Aceste prevederi nu se aplică pentru plata în rate la contractele încheiate cu persoanele fizice pentru plata în rate.

3. Plafoanele-limită nu se aplică pentru:
a) depuneri de numerar la bănci;
b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, diurnei, cazării și a cheltuielilor neprevăzute în acest sens;
c) plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor, amenzilor și a altor obligații datorate bugetului de stat;
d) retrageri de numerar de la bancă pentru plata salariilor și a altor drepturi de personal;
e) transferarea de sume prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de BNR;
f) depunerea de numerar în automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.
În cazul organizării mai multor casierii, plafoanele-limită sunt aplicabile pe fiecare casierie în parte.

4. Alte prevederi aplicabile persoanelor fizice.
Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate de persoane fizice efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum și acordarea de împrumuturi se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei pe tranzacție.
Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.

5. Nerespectarea prevederilor privind plafoanele-limită impuse de Legea nr. 70/2015 constituie contravenții și se sancționează cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei.