Menu Close

Contribuții sociale obligatorii începând cu 1 ianuarie 2018

Conform OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal de la 1 ianuarie 2018 s-au adus următoarele modificări la Titlul V – Contribuții sociale obligatorii:

 

1. Contribuții sociale reținute la veniturile din salarii se diminuează de la 39,27% la 37,25%:

 • 35% contribuțiile angajaților:
    1. – Contribuţie de asigurări sociale (CAS) pentru condiţii normale de muncă 25%
    1. – Contribuţie de asigurări sociale de sanătate (CASS) 10%;
 • 2,25% contribuțiile angajatorului: Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM).

1.1. Contribuția de asigurări sociale (CAS)
– Condiții normale de muncă = 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății CAS;
– Condiții deosebite de muncă = 25% datorată de persoanele fizice + 4% suportată de angajator;
– Condiții speciale de muncă = 25% datorată de persoanele fizice + 8 % suportată de angajator.

1.2. Contribuția de asigurările sociale de sănătate (CASS) de 10% este suportată integral din salariul brut al angajatului.

CAS și CASS nu pot fi mai mici decât nivelul contribuțiilor aferente salariului minim brut pe țară (de la 1 ianuarie 2018 salariul minim brut pe țară este 1.900 lei).
De exemplu, pentru un contract cu timp parțial de 4 ore/zi, salariul brut poate fi de minim 1900/2=950 lei, iar contribuțiile CAS și CASS de 35% se rețin la 1900 lei, adică suma de 665 lei.
Pentru un contract parțial de 2 ore/zi, salariul brut ar trebui sa fie 1900/4=475 lei, iar contribuțiile care s-ar aplica la salariul minim de 1900 lei ar fi 665 lei ceea ce ar crea o diferență negativă la salariul net. Din acest motiv societatea se vede obligată să negocieze cu angajatul un salariu brut mai mare.

1.3. Contribuția asiguratorie de muncă (CAM). Din 2018 angajatorii datorează statului contribuția asigaratorie de muncă de 2,25% care se aplică asupra veniturilor brute realizate din salarii și asimilate salariilor.

2. Contribuții sociale datorate pentru activități independente (PFA, I.I., I.F., profesii liberale):

2.1. Contribuția de asigurări sociale (CAS).
Baza lunară de calcul este venitul ales de către contribuabil care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţară.
Dacă venitul net lunar realizat în anul precedent/estimat este sub nivelul salariului minim brut pe țară nu se datorează CAS, dar se poate opta pentru plata CAS prin depunerea declarației 600.

2.2. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).
Începând cu anul 2018, s-a eliminat excepția pe baza căreia dacă se obțineau venituri din salarii nu se datora CASS pentru veniturile din investiții sau din alte surse.
Există două categorii de contribuabili prevăzute Codul fiscal care datorează CASS de 10% asupra venitului brut:

 • art. 155 alin.(1), persoane fizice care datorează CASS pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;
 • art. 155 alin.(2), persoanele fizice care datorează CASS pentru veniturile următoare, dacă valoarea anuală cumulată a acestor venituri este de cel puțin 12 salarii minime brute:
  1. – Venituri din activități independente, inclusiv din drepturi de autor;
  1. – Venituri din asocierea cu o persoană juridică;
  1. – Venituri din cedarea folosinței bunurilor;
  1. – Venituri din investiții;
  1. – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
  1. – Venituri din alte surse.

Baza lunară de calcul în acest caz este salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează. Indiferent de suma acestor venituri, dacă se depășesc 12 salarii brute pe țară, contribuția CASS se plafonează la 12 salarii brute pe țară, iar dacă nu se depășesc 12 salarii brute pe țară, nu se datorează.

Exemplul 1: O persoană fizică obține venituri din dividende de 50.000 lei și depășind plafonul de 12 salarii x 1900 lei = 22.800 lei, datorează CASS la valoarea de 22.800 lei x 10% = 2280 lei.

Exemplul 2: O persoană obține venituri din chirii de 10.000 lei și venituri din dobânzi de 12.799 lei, în total 22.799 lei și, nedepășind plafonul de 12 salarii x 1900 lei = 22.800 lei, nu datorează CASS pentru aceste venituri.

De asemenea, a fost introdusă obligația persoanelor de la art. 155 alin. (2) de a depune anual, până la 31 ianuarie inclusiv, a declarației cu privire la încadrarea veniturilor în plafonul lunar. CAS datorată de aceste persoanele fizice prevăzute se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declarației. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

3. Persoanele fizice care nu realizează venituri din salarii, din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, pensii etc., datorează CASS astfel:

 1. lunar aplicând 10% asupra valorii salariului minim brut pe țară, dacă optează prin depunerea declarației de plată, pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive începând cu luna înregistrării declarației;
 2. aplicând 10% la baza de calcul reprezentând valoarea a 7 salarii minime brute pe țară, în momentul când accesează serviciile din sistemul CASS prin depunerea declarației de plată.

4. S-au adăugat noi categorii de persoane fizice exceptate de la plata CASS:

 • persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii;
 • persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, pentru indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
 • persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj;
 • persoanele care se află în concediu de acomodare;
 • persoanele fizice care beneficiază de ajutor social;
 • persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate;
 • străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării;
 • personalul monahal al cultelor recunoscute
 • persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni.