Menu Close

Zilieri 2019

Începând cu 1 ianuarie 2019 prin OUG 114/2018 a fost modificată Legea 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, iar domeniile de activitate în care se pot utiliza zilieri au fost reduse la 3:
• agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01;
• silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – diviziunea 02;
• pescuit și acvacultură – diviziunea 03;

Astfel, au fost eliminate următoarele activități în care nu se mai pot angaja zilieri:
• colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase – clasa 3821 și clasa 3811;
• recuperarea materialelor – grupa 383;
• comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii – grupa 462;
• activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823;
• publicitate – grupa 731;
• activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități – suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
• activități de cercetare – dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activități de cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie – clasa 7219;
• activități de cercetare – dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
• activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare – clasa 8130;
• creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
• activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale – clasa 9140;
• creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149;
• hoteluri și alte facilități de cazare – diviziunea 55; hoteluri și alte facilități de cazare similare – clasa 5510; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia;
• facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
• activități ale bazelor sportive – clasa 9311;
• activități ale cluburilor sportive – clasa 9312;
• activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621.
• restaurante – clasa 5610;
• alte activități de alimentație n.c.a. – 5629;
• baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630.

Prin OUG 114/2018 au fost introduse 2 limitări cu privire la perioada de prestare a muncii:

  1. O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari. Excepție fac zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.
  2. Un beneficiar nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 zile calendaristice în mod continuu în activități de tip zilier. Dacă se depășește această perioadă se poate încheia contract de muncă pe perioadă determinată.

OUG 114/2018 a introdus o contravenție aplicabilă zilierului: nerespectarea de către zilier a perioadei maxime de prestare a activității în decursul unui an calendaristic (120 zile, respectiv 180 zile), se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.