Menu Close

Sistemul contabil din România

Contabilitatea în partidă simplă este reglementata prin Ordinul nr.170 din 17 februarie 2015 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă.
Temei legal:
– Art. 1 alin. (5) din Legea 82/1991 republicata:
(5) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au obligaţia să conducă contabilitate simplificată, bazată pe regulile contabilităţii în partidă simplă, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. Aceste persoane întocmesc Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi Registrul inventar.
– Art. 4 alin. (2) din Legea 82/1991 republicata:
(2) Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează şi emite norme privind contabilitatea în partidă simplă.
– Art. 5 alin. (2) din Legea 82/1991 republicata:
(2) Categoriile de persoane care pot ţine contabilitatea în partidă simplă se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
– Art. 48 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal:
(1) Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă […] cu excepţia veniturilui net anual determinat pe baza normelor de venit si venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala.

Contabilitatea în partidă dublă este reglementata prin Legea 82/1991 republicata:
– Art. 5 alin. (1):
(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fără a întocmi situaţii financiare anuale pentru propria activitate.
(1^1) – Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(1^2) – Prin sistem simplificat de contabilitate se înţelege un set de reguli de bază privind evaluarea, înregistrarea elementelor patrimoniale utilizând un plan de conturi simplificat şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale ce cuprind bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, având în vedere şi prevederile comunitare în domeniu.
(1^3) – Încadrarea în criteriile prevăzute la alin. (1^1) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
(1^4) – Nivelul indicatorilor prevăzuţi la alin. (1^1) se poate modifica prin hotărâre a Guvernului.

Pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, respeciv asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase, precum si pentru alte persoane juridice infiintate in baza unor legi speciale, in scopul desfasurarii de activitati fara scop patrimonial, care au obligatia, potrivit legii, sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale, s-a emis Ordinul nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial modificat prin Ordinul nr. 2869/2010 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.