Menu Close

Angajare zilieri [actualizare 2018]

În anul 2018, remunerația zilierului nu poate fi mai mică de 11,40 lei/oră conform HG 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Conform Legii 52/2011 privind exercitarea unor activăți cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, zilierul este o persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca, are minim 16 ani si desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii. Minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activitate ca zilieri numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.

Angajatorul este denumit în lege beneficiar de lucrări: persoană juridică, persoană fizică autorizată (P.F.A.), întreprinderea individual (I.I.), întreprinderea familial (I.F.)

Raportul de muncă dintre zilier și angajator se stabilește fără încheierea unui contract de muncă.

Un zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Excepții:

– Zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol;

– Zilierii care ocupă un loc de muncă prin intermedierea realizată de o agenție acreditată, pot presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă de maxim 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Durata activității ocazionale este de minim o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă dar nu poate depăși zilnic 12 ore.

Zilierul minor va putea lucra 6 ore pe zi, maxim 30 de ore pe săptămână, iar plata zilierului se face pentru echivalentul a minim 8 ore de muncă.

Nu se pot utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț.

Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remunerație al cărei cuantum se stabilește prin negociere directă între părți, într-un cuantum al remunerației brute orare care nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, și se acordă la sfârșitul fiecarei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii, înainte de semnarea în Registrul de evidență a zilierilor de către zilier și beneficiar.

Ca regulă generală, remunerația se acordă la sfârșitul zilei. Plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, respectiv lunar, în situaţia în care perioada de desfăşurare a activităţii depăşeşte 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar.

Dovada plăţii remuneraţiei se face prin semnătura zilierului în Registru.

Venitul realizat de zilieri sub formă de remunerație reprezintă venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 76 alin. (2) lit. r) Legii 227/2015 privind Codul fiscal fiind impozitat cu cota de impozit de 10%. Calculul și reținerea impozitului datorat se efectuează de către angajator la data fiecărei plăți a remunerației brute zilnice sau, după caz, la data plății la sfârșit de săptămână sau la data plății la sfârșitul perioadei de desfășurare a activității.

Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuțiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către angajator.

Domeniile prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată sunt următoarele:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi clasa 3811;
e) recuperarea materialelor – grupa 383;
f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
h) publicitate – grupa 731;
i) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
j) activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – clasa 7219;
k) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
l) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
m) creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
n) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140;
o) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare – clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;
q) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
r) activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
s) activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312;
ş) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
t) restaurante – clasa 5610;
ţ) alte activităţi de alimentaţie n.c.a. – 5629;
u) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630.

Beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.

Obligațiile beneficiarului de lucrări:
– să achiziționeze Registrul de evidență a zilierilor de la ITM

– să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii

– să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate

– să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;

– să plătească zilierului remuneraţia cuvenită;

– obligații în domeniul securității muncii:
a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;
b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;
c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;
d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;
e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;
f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;
g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii.

Beneficiarul are obligația de a înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către ITM, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.

Contravenții și sancțiuni:

Pentru plata unui cuantum mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, angajatorul riscă o amendă de 10.000 lei.

Dacă angajatorul nu efectuează plata impozitului pe venit inspectorii ITM pot aplica o amendă de 20.000 lei și interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului.

Beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de Legea 52/2011 riscă cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei.

Beneficiarul care foloseşte zilieri pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional fără respectarea duratei activiății ocazionale (art.4) se sancţionează cu amendă de 6.000 lei.

Lipsa acordului pe care zilierul şi angajatorul trebuie să-l exprime în scris pentru ca plata remuneraţiei să se realizeze cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

Alte contravenții și sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor beneficiarilor cu amendă de 6.000 lei:
– neînregistrarea cronologică în Registru a zilierilor;
– neîntocmirea zilnică a Registrului exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor;
– dacă nu se înaintează lunar până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedent;
– să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor, să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor inspectorilor ITM, să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze;
– să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri, să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri, să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii.

Monografie contabilă Zilieri
O societate angajează pe data de 13.08.2018, un zilier pentru manipulare marfuri. Remunerația zilnică a fost stabilită la 11,40 lei/oră. Zilierul lucrează 8 ore.
Remunerația brută = 11,40 lei/oră x 8 ore = 91,20 lei
Impozitul pe venit 10% = 91,20 lei x 10% = 9 lei
Remunerația netă = 91,20 lei – 9 lei = 82 lei.

1. Inregistrarea cheltuielii cu remunerația zilierului:
[table id=1 /]

2. Retinerea impozitului pe venit 10%:
[table id=2 /]

3. Plata zilierului la sfarsitul zilei:
[table id=3 /]

4. Plata impozitului pe venit:
[table id=4 /]