Menu Close

Sponsorizări microîntreprinderi 2018-2019

Începând cu 1 aprilie 2018 prin OUG 25/2018, a fost introdusă facilitatea fiscală microîntreprinderilor de a scădea din impozitul pe venit 20% din cheltuielile cu sponsorizările efectuate către entități nonprofit/unitățile de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați.

Art. 56 Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
(1.1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Prin Legea 30/2019 de aprobare a OUG 25/2018, se completează prevederile din ordonanță și se aplică noi reguli de la 1 aprilie 2019: scăderea din impozitul pe venit a cheltuielilor cu sponsorizarea în limita a 20% din impozitul pe venit este condiționată de existența entităților nonprofit într-un Registru creat la nivel ANAF la data încheierii contractului, registru care este public și se afișează pe pagina ANAF.

(1.1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:
a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;
b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Astfel, pentru a încheia un contract de sponsorizare și pentru a beneficia de facilitatea fiscală de scădere a 20% din cheltuielile de sponsorizare din impozitul pe profit datorat, microîntreprinderile trebuie să verifice Registrul entităților/unităților de cult de pe site ANAF, iar entitățile trebuie să existe în lista ANAF la data încheierii contractului de sponsorizare.

Codul fiscal prevede și posibilitatea de a reporta pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive cheltuielile de sponsorizare care depășesc 20% din impozitul pe venit.

(12) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (11) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

De exemplu, se efectuează în luna aprilie o sponsorizare de 500 lei iar impozitul pe venit datorat pentru trimestrul aprilie-iunie este de 900 lei. Microîntreprinderea poate scădea din impozitul pe venit suma de 180 lei (900 lei x 20%), deci achită impozit pe venit 720 lei (900 lei – 180 lei) iar diferența de cheltuială cu sponsorizarea de 320 lei (500 lei – 180 lei) o poate reporta în perioada următoarea până la 28 trimestre consecutive.

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune o declarație informativă aferentă anului în care au efectuat sponsorizări, în care cuprind beneficiarii sponsorizărilor.
(13) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (11), precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin. (12). Modelul și conținutul declarației informative se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(14) Declarația informativă prevăzută la alin. (13) se depune până la următoarele termene:
a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
b) pânâ la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (31) și art. 52; microîntreprinderile care exercită opțiunea prevăzută la art. 48 alin. (31) sau depășesc limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligația depunerii declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor;
c) până la termenele prevăzute la alin. (3) și (4), după caz.